قلم اول

وطن پرستو بهار است

اگر بهار مهاجر است

...از پرستو مخواه که بماند