1
و
گرگها خوب بدانند در این ایل قریب
1
گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز
1
گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند
1
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز
1
آب اگر نیست نترسید که در قافله مان
1
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز
1
زهرا رهنورد